Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 1 we Władysławowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole.wladyslawowo.pl oraz opublikowanego na niej Biuletynu Informacji Publicznej: https://przedszkole.wladyslawowo.pl/strona/bip

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona Przedszkola nr 1 we Władysławowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty (pliki DOC, PDF itp.) spełniają wymogi dostępności cyfrowej;

Data publikacji strony internetowej: 2019.09.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.02.20

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:

https://achecker.ca/checker/index.php

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego oraz dane osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie: przedszkole@wladyslawowo.pl

Hanna Żaczek

Strony nie są wyposażone w skróty klawiaturowe.

Informacja o dostępności architektonicznej placówki dla osób niepełnosprawnych: 

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Drogowców oznaczone numerem 1, poprzedzone schodami oraz drugie wejście zaopatrzone w podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych ? od strony zaplecza. Budynek nie posiada dźwigu osobowego. Na piętro prowadzą schody. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze. Drzwi toalety są oznakowane. Wyposażenie dostosowane jest do wymagań osób niepełnosprawnych. Przed placówką wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Sekretariat znajduje się na parterze.

Brak dostępności tłumacza języka migowego na terenie placówki.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.

Sposoby powiadamiania placówki o braku dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-prawobywatelskich

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Hanna Żaczek

Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:  przedszkole@wladyslawowo.pl

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona wykorzystuje następujące rozwiązania: HTML5 oraz WCAG

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Z prawej strony znajduje się ikona przedstawiająca osobę na wózku inwalidzkim wyposażona w narzędzia zapewniające modyfikację szaty graficznej poprzez dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu na górze strony lub wbudowanej wyszukiwarki.

Opublikował(a): Hanna Żaczek

Ostatnia zmiana: