Zajęcia dodatkowe

Strona główna Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów

Zajęcia rewalidacyjne – Ich celem jest odnalezienie mocnych stron uczestników i na ich podstawie rozwijanie obszarów deficytowych. Zajęcia służą również rozwojowi zainteresowań, budowania poczucia wiary we własne możliwości, wzmacniania pozytywnych nawyków i zachowań.

Terapia ręki – to zajęcia usprawniające małą motorykę, czyli precyzyjne ruchy rąk, dłoni i palców a także dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Głównym celem zajęć jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego oraz doskonalenie umiejętności manualnych i grafomotorycznych.

Fizjoterapia – to zajęcia mające na celu korekcję zaistniałych wad postawy oraz kształtowanie u dzieci nawyku prawidłowej sylwetki i zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej, która dostarcza wiele radości i poprawia samopoczucie. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do zaistniałej wady i możliwości dziecka. Celem głównym działań jest osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania i sprawności dziecka w środowisku.

Dostępność