Zasady odpłatności za przedszkole

Strona główna Zasady odpłatności za przedszkole
  1. Pobyt dziecka w przedszkolu do 5 godz. dziennie jest bezpłatny tj. w godz. od 8.00 do 13.00.
  2. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustala rada gminy i pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka powyżej 5 godzin w przedszkolu.
  3. W przypadku, gdy termin płatności opłat przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
  4. Dzieci w przedszkolu objęte są całodniowym wyżywieniem.
  5. Rodzic zobowiązuję się do wnoszenia opłaty dziennej stawki za wyżywienie w wysokości 9 zł zł dziennie.
  6. Opłaty z tytułu kosztów żywienia uiszczane są w rozliczeniu miesięcznym płatnym z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
  7. W przypadku zalegania z opłatami przedszkole może dochodzić zwrotu należnych kwot.
  8. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu – przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem rodzicom przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki w następnym miesiącu.
Nr konta bankowego 52 8348 0003 2106 0000 2756 0037 – Bank Spółdzielczy w Pucku ;
Płatność za posiłki do 10 – go każdego miesiąca. W tytule płatności należy wpisać: Imię i nazwisko dziecka, kwotę za wyżywienie i/lub kwotę za dodatkowy pobyt w przedszkolu.
Dostępność