Zajęcia specjalistyczne i terapie

Strona główna Zajęcia specjalistyczne i terapie
Dzieci w naszym przedszkolu objęte są opieką wielu specjalistów

Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie ich możliwości rozwojowych, a co za tym idzie odpowiednio wczesne podejmowanie działań wyrównujących deficyty będące efektem nieharmonijnego rozwoju.

Zajęcia prowadzone w przedszkolu przez pedagoga to proces długotrwałych oddziaływań mających na celu wszechstronny rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno – motorycznych u dziecka. Pedagog współpracuje z dziećmi podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, nauczycielami i rodzicami przy diagnozowaniu, rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych.

Nasze dzieci objęte są również terapią logopedyczną. Logopeda współpracuje z nauczycielami przy diagnozowaniu rozwoju mowy przedszkolaków, a w dalszych działaniach pomaga rodzicom w pracy z dziećmi wymagającymi korygowania wad wymowy. Terapia logopedyczna – to zajęcia polegające na podjęciu holistycznych i intencjonalnych działań ukierunkowanych na usunięciu wszelkich trudności procesu porozumiewania się. Metody pracy z dziećmi dopasowane są do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz poznawczych.

Dostępność